Gmina Wohyń

Nagłówek

Informacja o realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” – edycja 2024
Posiłek w szkole i w domu logo
25 marca 2024

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Gmina Wohyń na realizację programu w 2024 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 133 000 zł, zabezpieczono wkład własny na poziomie  50 000 zł.

W 2023 r. pomocą w ramach programu objęto 219 osób, w formie posiłku w szkole – 73 osoby, w formie świadczeń pieniężnych 162 osoby.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

REALIZATORZY PROGRAMU

Program realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Wohyń. Koordynatorem programu jest  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY W RAMACH PROGRAMU

1.Moduł dla dzieci i młodzieży.

W  ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

2. Moduł dla dorosłych.

W ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się 
w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30