OSP
16 grudnia 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Wohyniu funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 z późn. zm. o ochronie przeciwpożarowej. Jej szczegółowe zadania oraz organizację określa statut OSP w Wohyniu.
Główne cele i zadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wohyniu :
1) udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu radzyńskiego oraz poza powiatem – ze względu na przynależność jednostki OSP Wohyń do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
2) prowadzenie działalności stawiającej sobie za cel zapobieganie pożarom (prewencyjnej) oraz współdziałanie w tym zakresie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, Urzędem Gminy w Wohyniu i innymi podmiotami,
3) informowanie mieszkańców Wohynia o istniejących zagrożeniach pożarowych oraz sposobach ochrony przed nimi – praktykowane zwłaszcza w okresie obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej, zebrań wiejskich i spotkań z młodzieżą szkolną,
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP w Wohyniu , kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, w tym czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego,
5) upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej w Wohyniu i Suchowoli wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym zagrożeniom, poprzez współudział w organizacji eliminacji gminnych OTWP, oraz pomoc w wyszkoleniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy do zawodów w systemie CTIF wszystkich szczebli,
6) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz działania na rzecz ochrony środowiska,
7) wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnej na własnym terenie poprzez udział w transporcie darów z  Banku Żywności w Lublinie, organizację corocznych festynów w Wohyniu, oprawę strażacką uroczystości kościelnych i gminnych,
8) współpraca z zakładami pracy z terenu Gminy Wohyń, instytucjami i osobami fizycznymi w ramach pozyskiwania środków finansowych na uzupełnienie braków sprzętowych OSP Wohyń i jednostek OSP z terenu całej gminy, zwłaszcza jeśli chodzi o środki ochrony osobistej strażaka oraz dokonywanie niezbędnych napraw i remontów sprzętu,
9) wykonywanie  zadań określonych w statucie OSP Wohyń,