Gmina Wohyń

Nagłówek

Nabór wniosków „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024”
dofinansowanie ze środków budżetu państwa
1 września 2023

W związku z zamiarem złożenia wniosku w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu informuje o rozpoczęciu wstępnej rekrutacji do Programu celem określenia zainteresowania tym rodzajem wsparcia przez potencjalnych adresatów Programu na terenie Gminy Wohyń.
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć 3 mln zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
  Program skierowany jest do:
 5. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 6. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
  Zgodnie z zasadami Programu, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osób:
  a. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  b. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  c. z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.
  Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
  Kwalifikacje osób świadczących usługi asystencji osobistej:
  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:
 7. niebędące
 • członkami rodziny* uczestnika;
 • opiekunami prawnymi uczestnika;
 • osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

*za członków rodziny uczestnika uznaje się: wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu; osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach:
  a. asystent osoby niepełnosprawnej;
  b. opiekun osoby starszej;
  c. opiekun medyczny;
  d. pedagog;
  e. psycholog;
  f. terapeuta zajęciowy;
  g. pielęgniarka;
  h. siostra PCK;
  i. fizjoterapeuta.

lub

2.1. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie* w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

 • posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie
  z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

lub

2.2. wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

WAŻNE:
W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień z 2.2. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień 2 lub 2.1.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci
z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1. zaświadczenie o niekaralności;
2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni i kierownik ośrodka w siedzibie i w godzinach pracy GOPS a także pod numerami tel. (83) 353 07 58, (83) 306 82 06.
Wszystkie informacje i dokumenty programu znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/asystent-edycja-2024/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024.html
Termin i miejsce składania wniosków:
Osoby chętne do skorzystania z Programu powinny złożyć kartę zgłoszenia do Programu z załącznikami w terminie do 11 września 2023 r. w siedzibie GOPS przy ul. Średniej 26 w Wohyniu, I piętro w godzinach pracy Ośrodka. W dniu 11 września 2023 r. zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do godz. 12:00. Zgłoszenia do Programu można również przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Średnia 26, 21-310 Wohyń.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30