Gmina Wohyń

Nagłówek

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
16 maja 2013

Mieszkańcy Gminy Wohyń
Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Gminy Wohyń poprzez firmę wyłonioną w przetargu, będzie odbierał każdą ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę. Na terenie Gminy Wohyń opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od gospodarstwa domowego w następujący sposób: Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty za 1 miesiąc wynosi:gospodarstwo 1 osobowe –   6 zł, gospodarstwo 2 osobowe – 12 zł, gospodarstwo 3 osobowe – 18 zł, gospodarstwo 4 osobowe – 24 zł, gospodarstwo 5 osobowe i większe – 26 zł.Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty została podwojona i za 1 miesiąc wynosi:gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł, gospodarstwo 2 osobowe – 24 zł, gospodarstwo 3 osobowe – 36 zł, gospodarstwo 4 osobowe – 48 zł, gospodarstwo 5 osobowe i większe – 52 zł.Opłatę za gospodarowanie odpadami będą Państwo uiszczać przelewem na rachunek bankowy Gminy Wohyń nr  37 8046 1054 2006 0900 0101 0001  lub w kasie urzędu gminy kwartalnie, tj. za I kwartał do 31 marca danego roku, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września i za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

SKŁADANIE DEKLARACJIKażdy właściciel nieruchomości, jak również współwłaściciel, zarządca/użytkownik, użytkownik wieczysty bądź inny podmiot władający nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy powinien złożyć do 31 maja 2013 roku deklarację, w której; –  wskaże wielkość swojego gospodarstwa domowego, –  zadeklaruje czy na nieruchomości będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów.W deklaracji należy wskazać osoby faktycznie zamieszkujące w gospodarstwie domowym. Ewentualne rozbieżności między zamieszkiwaniem a zameldowaniem można wyjaśnić w oddzielnym oświadczeniu składanym razem z deklaracją lub na ostatniej stronie deklaracji w wolnym miejscu.Deklarację należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Wohyń (piętro I) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń.SEGREGACJA ODPADÓWWłaściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć daną nieruchomość w pojemniki/worki na odpadykomunalne we własnym zakresie. Na nieruchomościach, gdzie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów mieszkańcy będą zobowiązani odrębnie gromadzić następujące rodzaje odpadów:1. odpady opakowaniowe (tzw. „suche”) – w osobnym worku foliowym /pojemniku koloru żółtego,2. odpady ze szkła opakowaniowego – w osobnym worku foliowym/pojemniku koloru zielonego ,3. odpady biodegradowalne kuchenne (bioodpady) i z pielęgnacji terenów zielonych (odpady zielone)  – w osobnym pojemniku koloru brązowego,4. popioły – w osobnym pojemniku koloru szarego/czarnego lub w metalowym (cynkowym),5. pozostałe odpady zbierane selektywnie – w osobnym pojemniku/worku,6. odpady komunalne zmieszane (właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów zmieszanych) – w osobnym pojemniku koloru szarego/czarnego lub w metalowym.Dopuszcza się stosowanie pojemników/worków o innych niż wymienione wyżej kolorach pod warunkiem czytelnego opisania ich zawartości tj. rodzaju zgromadzonych w nich odpadówDo pojemników na odpady komunalne nie należy wrzucać błota, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.Szczegóły dotyczące sposobów segregacji znajdują się na odwrocie.Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wohyń oraz w załączniku.
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30