Gmina Wohyń

Nagłówek

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego
28 października 2019

zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.Projekt dostępny jest do wglądu:-    w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie – Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30;-    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce: Rolnictwo i Środowisko > Rozwój obszarów wiejskich > Łowiectwo i ochrona zwierząt.

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, w terminie od 5 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Partnerzy

Radzyńska Kraina Serdeczności
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Zaloguj się z nami
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30