Gmina Wohyń

Nagłówek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
15 września 2023

WÓJT GMINY WOHYŃ

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.)

OGŁASZA


otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rodzaj zadania

Zadanie:
Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego otwartego dla mieszkańców Gminy Wohyń w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w związku z zachowaniem pamięci o Unitach Podlaskich.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Wohyń przeznacza na realizację Zadania –  kwotę  6.000,- zł (słownie złotych: sześć tysięcy).

 1. Zasady przyznania dotacji

 2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność
  na terenie Gminy Wohyń na rzecz jej mieszkańców.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty
  w wyznaczonym terminie na druku zgodnym ze wzorem określonym
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadańz dnia
  24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
  .
 4. Do oferty należy dołączyć:

– statut,

– aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji bądź inny dokument określający status prawny podmiotu oraz umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia oferty,

– sprawozdanie merytoryczne lub  finansowe z działalności za rok ubiegły, o ile taka działalność była prowadzona (w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez okres krótszy – za okres tej działalności),

– kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera;

– zaświadczenie z banku o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu lub kserokopia wyciągu bankowego (dopuszcza się bez danych finansowych).
Załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub potwierdzone
za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.

 • Ofertę należy przygotować według określonych zasad:

– formularz należy wypełnić w sposób czytelny,

– oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie zawarte
w niej pytania,

– formularz winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczęciami imiennymi podpis powinien być złożony pełnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 • Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu i jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) zadania publicznego określonego w ogłoszeniu w maksymalnej wysokości 90 % wartości zadania.


Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania regulować będzie umowa zawarta między Wójtem Gminy Wohyń a Oferentem, sporządzona wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu
 do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadańz dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wohyń na podstawie opinii komisji konkursowej.

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 2. Zadanie powinno być zrealizowane do 31 października 2023 r.
 3. Zadanie winno być realizowane z największą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed dniem podpisania umowy nie podlegają refundacji. 5. Termin składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacja zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku”   do 9 października 2023 r. do godz. 900w sekretariacie Urzędu Gminy Wohyń ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 • Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2023 r. o godz. 915 w siedzibie Urzędu Gminy Wohyń. Otwarcia i oceny formalnej oraz merytorycznej ofert dokona powołana przez Wójta komisja konkursowa.

Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny.


Kryteria formalne:

– ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia
na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– ocena terminowości złożenia ofert,

– ocena kompletności złożonej dokumentacji.

Kryteria merytoryczne:

– ocena szczegółowego zakresu rzeczowego zadania,

– termin i realizację zadania,

– kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

– informacja o wcześniejszych działaniach oferenta,

– informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na jego realizację.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Wohyń w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.


Gmina Wohyń w 2023 r. i 2022 r. nie wspierała realizacji zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30