Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
19 czerwca 2017

Wniosek:

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) – wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – Jakie działania wspierające przedsiębiorczość wykonał Kierownik JST  – w przeciągu ostatnich 12 miesięcy  – stosownie do wymogów art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.2013.672 j.t.)?

 

Aby nie absorbować zbytnio czasu pracy Urzędników – Wnioskodawca uzna za wystarczający opis rzeczonej aktywności – w postaci podania jednego przykładu wzmiankowanej aktywności – opisanego w formie jednego lub dwóch zdań.

§1a) W trybie ww. przepisów – wnosimy o podanie danych kontaktowych Pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych kompetencji – realizuje permanentnie lub sporadycznie – zadania związane ze wspieraniem rozwoju loklanej przedsiębiorczości – w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy.

Jeśli – przy odpowiadaniu na powyższe pytanie – jakość i poziom wspierania przedsiębiorczości wydają się Decydentom niewystarczające  w stosunku do ważkości poruszanej przez wnioskodawcę problematyki i uzasadnionego społecznie – interesu pro publico bono – prosimy o szczegółową analizę poniższej petycji.

Osnowa Wniosku:

Fundacja za pomocą Portalu Mikroporady.pl – planuje  współdziałać z Decydentami w JST, którzy umieszczą informacje  w serwisach WWW – w wypełnianiu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze Mikroprzedsiębiorców.

Koresponduje to bezpośrednio z brzmieniem art. 8 ust. 1 wzmiankowanej powyżej Ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej   – nakładającym na Organy Administracji Publicznej – taki obowiązek.

Oczywiście zakres i intensywność ewentualnej przedmiotowej współpracy będzie zależna od planów i zaangażowania Gminy.

Petycja Odręba:

§2) W związku z powyższym, Wnioskodawca – Fundacja – jako Organizacja Pożytku Publicznego (o danych jak poniżej), wnosi ponownie petycję (per analogiam jak w ur.) w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)   – w przedmiocie zamieszczenia – na stałe –  w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady –   w zawsze widocznym miejscu  wraz linkiem do odnośnego Serwisu – www.mikroporady.pl

Załączamy baner zwracając uwagę na odpowiedni adres URL – przynależny do rzeczonego baneru:  https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html

Prowadzone przez nas akcje w tym obszarze w ciągu ostatnich 5 lat – pozwoliły osiągnąć spory sukces – łącząc społecznie uzasadniony interes pro publico bono z interesem Mikro przedsiębiorców – dostarczając im sprawdzone bezpłatne informacje pomocne w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Obecnie z Fundacją współpracuje w tym obszarze ponad 900 Jednostek Samorządu Terytorialnego.

In fine wniosku zamieszczamy nazwy 100 przykładowych Gmin wraz z linkami do stron WWW.

Są to Gminy, które w opinii wnioskodawców – modelowo umieściły baner mikroporady.pl  – dodatkowo z własnej inicjatywy nierzadko rozbudowują „Kącik Przedsiębiorcy” skutecznie wypełniając zadania związane z prowadzeniem rzetelnej polityki informacyjnej w tym obszarze.

Fakultatywnie – jeśli to możliwe, prosimy dodatkowo aby na podstronach Oficjalnego Serwisu WWW Gminy znalazły się poniżej zamieszczone dane rejestrowe tak aby  Fundacja mogła wziąć pełną odpowiedzialność za dostarczane Przedsiębiorcom treści.

Dzięki temu, każdy odwiedzający – będzie mógł potwierdzić w Rejestrach Państwowych wiarygodność i zakres działania Fundacji – scilicet: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja, ul. Orzeszkowej 2

05-825 Grodziska Mazowiecki

KRS: 0000318482

Biorąc pod uwagę , że większość Gmin/Miast odpowiedziała pozytywnie na naszą petycję, postanowiliśmy ponownie postulować – do gmin, które negatywnie rozpatrzyły nasze poprzednie petycje.

Notabene akcję prowadzimy już piąty rok z rzędu   – utwierdzając się w przekonaniu, że dostarczmy w ten sposób przydatne i oczekiwane przez Przedsiębiorców informacje. Pierwszą akcję tego typu – zainicjowaliśmy w Gminach – w październiku w 2012 r.

§2a) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji na stronie Internetowej JST, na co jednocześnie wyrażamy zgodę.

To jak istotne dla Przedsiębiorców mogą być tego typu informacje wynika z naszej wieloletniej działalności w której wspieramy przedsiębiorców poprzez nasz portal www.mikroporady.pl

W portalu mikroporady.pl – Fundacja publikuje na bieżąco – interpretacje nowelizowanych lub planowanych  do nowelizacji – aktów prawnych. Dokonujemy analizy zmieniającego się otoczenia prawnego pod kątem poszanowania interesów Mikroprzedsiębiorców i wskazania ewentualnych zagrożeń dla stabilności i rozwoju mikro przedsiębiorczości

Fundacja prowadzi e-punkt Konsultacyjny, który udziela MikroPrzedsiębiorcom bezpłatnych porad dotyczących realnych problemów na jakie trafiają w swojej pracy.

Co miesiąc zespół prawników i konsultantów  analizuje i aktualizuje wszystkie treści pod kątem ich zgodności w stosunku do zmieniających się przepisów prawa.

Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl – korzysta – na stałe – ponad 900 Urzędów miast i gmin.

Jednocześnie obserwujemy – brak wiedzy, a także brak możliwości uzyskania bezpłatnych, przydatnych i rzetelnych informacji tego typu. Nasza praktyka ciągle utwierdza nas przekonaniu jak bardzo nasze działania są potrzebne i społecznie uzasadnione.

Wzmiankowaną lukę od wielu lat – niżej podpisana Fundacja stara się  wypełniać – i to – jak nam się wydaje z  dobrym skutkiem.

Dowodem na to jest prowadzona  od 2012 roku stała współpraca  z Gminami/Miastami w Kraju, której efektem jest to że większość  JST umieszcza i porządkuje  na swoich oficjalnych stronach WWW informacje dla mikro przedsiębiorców  – tzw. „Strefy Przedsiębiorców”/ Kącik Przedsiębiorcy

Jak już wzmiankowaliśmy – in fine wniosku podajemy ponad 100  modelowych  przykładów [ linków do podstron WWW ] prowadzonych przez Gminy/Miasta, które naszym zdaniem mogą służyć  jako dobry przykład  –  prawidłowego wspierania  Mikro Przedsiębiorców w obszarze – dostarczania przydatnych informacji,

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro – Przedsiębiorca – uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc – kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.

Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla  mikro- firm, które znajdujących się   w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie .

Jak widać z podanych poniżej przykładów – niewielkim nakładem pracy ze strony Gminy/Miasta można zainicjować proces tworzenia miejsca, gdzie każdy Przedsiębiorca – korzystając z Oficjalnej Strony Gminy (jako kanału dostępowego) – znajdzie przydatne dla siebie, bezpłatne informacje.

Reasumując – baner Mikroporady – może stać się zalążkiem – na stałe funkcjonującej zakładki „Kącik Przedsiębiorcy” – tak aby w miejscu tym była możliwość ciągłego  utrzymywania i wzbogacania treści – przydatnych dla Przedsiębiorców.

Załączamy baner zwracając uwagę na odpowiedni adres URL – przynależny do rzeczonego baneru:  https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html

Prosimy o przesłanie informacji o terminie utworzenia zakładki i /lub zawarcia porozumienia z Fundacją  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.

Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną rolę jaką spełnia dla rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy w Światowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.

W przypadku jakichkolwiek pytań – dot. Wniosku i odrębnej petycji – prosimy o telefony pod numer współnioskodawców      – tel.  608-048-887.

Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi – jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl

Poniżej stopek znajduje się wzmiankowana lista 100 JST, które w modelowy sposób realizują za pomocą Oficjalnych Stron WWW  – proces dostarczania przydatnych treści lokalnym Mikroprzedsiębiorcom – współdziałając w tej mierze z Fundacją

Wnioskodawca:

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodziska Mazowiecki

KRS: 0000318482

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

tel. (22) 673-62-12

608-318-418

603-158-914

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.pl

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: mikroporady@samorzad.pl

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30