Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
23 października 2019

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję – mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów – pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.  3P) W trybie wyżej powołanych przepisów prawa – wnosimy o przekazanie poniższego wniosku – per analogiam jak wniosek otrzymany przez Gminę –  do wszystkich podległych Gminie Jednostek Organizacyjnych: Szkół, Spółek Komunalnych Zakładów Budżetowych, Instytucji Kultury i związanych z opieką społeczną, etc. Jeśli powyższa podstawa prawna nie zostanie uwzględniona – wnosimy o przekazanie poniższego pisma do Kierowników Jednostek Organizacyjnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy  –  na postawie art 65 w związku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W udzielonej przez Gminę odpowiedzi wnosimy o podanie spisu wszystkich miejscowo właściwych dla Gminy Jednostek Organizacyjnych, którym przekazano niniejszy wniosek. Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy zgodę na opublikowanie treści petycji wraz z danymi podmiotu składającego petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. Aby zachować pełną jawność i transparentność działania – przewidujemy publikację wyników wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi – w naszym portalu www.frob.pl   Dane dotyczące sposobu odpowiedzi: Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku – w trybie odnośnych przepisów –  na adres e-mail poczta@frob.pl Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail poczta@frob.pl Wnosimy o niewykonywanie telefonów do wnioskodawcy – stosownie do art. 14 §1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi – jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany wyżej adres: poczta@frob.pl    – przypominamy, że zarówno Władza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.   Wniosek został sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)Dodatkowe informacje:Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) –  osobą reprezentującą Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Robert Łaniewski Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: poczta@frob.pl Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – adresu e-mail.Z poważaniem, Robert Łaniewski
Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowegowww.frob.pl
 
Odpowiedź na petycje

RO.1431.5.2019
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
 
Odnosząc się do petycji złożonej 14-10-2019 r., dotyczącej płatności bezgotówkowej informuję, że tut. Urząd działając bona fides, od kilku miesięcy wdrożył procedurę
płatności przez Interesanta/Płatnika  – kartą na miejscu. Z uwagi na wielkość urzędu i ilość operacji płatniczych funkcjonuje jeden terminal płatniczy, który w pełni zaspokaja potrzeby w przedmiotowym zakresie.
Możliwość płatności kartą bez wątpienia jest jednym z elementów postrzegania urzędu jako nowoczesnego.
Wdrożone procedury w pełni zaspokajają żądania interesantów.
 
Z poważaniem
Agnieszka Buch
UG Wohyń

 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30