Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja Szulc-Efekt sp zoo
8 marca 2019

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  – stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach  – wnosimy petycję do Kierownika Jednostki – o rozpatrzenie naszej prośby – dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019″- szczegóły pod – www.podworko.nivea.pl Osnowa Wniosku:Niniejszym wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA.Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp. Dodatkowo:§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy  o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta)  przekazanie niniejszego tekstu/petycji   – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować  terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl ) §2b) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do wszystkich podległych Szkół Podstawowych, które mogą dysponować wyżej określonym terenem. §3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej   do konkursu  może być sfinansowanie budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.  W obecnej edycji, aby wyrównać szansę mniejszych gmin/szkół – Organizator – podzielił Adresatów na 3 koszyki:1)  Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców; 2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców; 3) Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców Dodatkowo Szkoły otrzymają 300 zestawów gier do szkolnej świetlicy – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl Każda ze Szkół, która przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty ciekawych lekcji dla nauczycieli – szczegóły pod www.podworko.nivea.plUproszczono również znacznie – procedurę zgłoszenia lokalizacji – do 3 intuicyjnych kroków – szczegóły pod www.podworko.nivea.pl Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły  oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi –  szczegóły pod www.podworko.nivea.pl §4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach – nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych – w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym §5) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni do Gmin/Szkół,  wizualizacje podwórek, zdjęcia z poprzednich edycji, etc. Skrót do regulaminu pod https://podworko.nivea.pl/regulaminy/regulamin-zgloszen.pdf Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: www.podworko.nivea.pl W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.Fakultatywnie – Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych – może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem (poszukujemy talentów)  oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskich do Filmu – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)  Stosowne klauzule w tej mierze – znajdują się w rzeczonym formularzu online. Cześć Gmin/Szkół otrzymała już od Organizatora zaproszenia do konkursu oraz mailingi – co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i finalizację procedury zgłoszenia. Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z 220 wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu „Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018 r. Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  – na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych. Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).Budowa „Podwórka Talentów” –  byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST. Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko Talentów” – edycja 2019.  Notabene, jak Państwo zapewne pamiętacie, to już piąta nasza akcja tego typu. Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis – zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi – dotyczące finalizacji przedsięwzięcia – zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko Talentów NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych. Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw – „Podwórko Talentów NIVEA” –  na terenie całej Polski.Zgodnie z Regulaminem – poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu www.podworko.nivea.pl Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu  zostaną wybrane JST/Szkoły, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko Talentów” (Rodzinne Miejsce Zabaw)Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka Talentów-  dla Społeczności Lokalnej/Szkoły – odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem www.podworko.nivea.pl W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu – wszelkich informacji udziela Infolinia organizatora konkursu „Podwórko Talentów – NIVEA” pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowejAby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. §6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.plNa mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej –  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę/Petycjodawcę*) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.Komentarz: Naszymi działaniami – staramy się – w miarę możliwości – uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury – w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin. Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:”§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”.Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję – jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc) W załączeniu – stosowne dossier formalne Współwnioskodawca/Petycjodawca*:Szulc-Efekt sp zoo Prezes Zarządu:  Adam Szulc KRS: 000005945904-051 Warszawaul. Poligonowa 1Kapitał Zakładowy: 222 000,00 plnwww.gmina.pl    Współwnioskodawca:Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa Dodatkowe informacje:Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) * – niepotrzebne skreślić

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30