Gmina Wohyń

Nagłówek

Petycja z dnia 18 marca 2016 r. Szulc-Efekt sp. z o. o. z Warszawy
7 czerwca 2016

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Preambuła Wniosku:

Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 –  ” (…) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie. (…)”

 

§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (…)”

– w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) – korespondując z §20 ust. 2 pkt 12 lit. e Rozporządzenia  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) [dalej KRI], niniejszymwnosimy Petycję:

§1.1) W przedmiocie –  aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat)  –  uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe  – zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

 

Osnowa Wniosku:

W miesiącu październiku ur. pytaliśmy Gminy w trybie art. 61 Konstytucji RP i Ustawy o dostępie do informacji publicznej, inter alia – o ilość posiadanych systemów operacyjnych Windows XP.

Dziękujemy, za uzyskane rzeczowe i konkretne odpowiedzi.

Forma otrzymanych odpowiedzi oraz i szczegółowość – świadczą o tym jak dużą wagę przywiązują Gminy/Miasta do spraw określonych w wyżej wzmiankowanym Rozporządzeniu.

Z drugiej strony zaskoczyła nas duża ilość systemów operacyjnych Windows XP –  będących w użytkowaniu w JST.

Oczywiście rozumiemy w pełni argumenty 'szczupłych budżetów’, którymi w udzielanych odpowiedziach – posiłkują się Kierownicy JST – tłumacząc istniejący stan faktyczny.

Jednakże – w mniemaniu wnioskodawcy – w interesie pro publico bono –  jest zwracanie uwagi na zaistniały stan faktyczny, w którym – szacując w skali makro – ponad 35% systemów operacyjnych użytkowanych obecnie w JST – to niewspierane przez producentów systemy Windows XP.

Ich użytkowanie –  w mniemaniu wnioskodawców – stoi w sprzeczności z przedmiotowym, wyżej powoływanym cytowanym §20 ust. 2 pkt. 12 lit. e Rozporządzenia KRI.

To jak złożona jest wyżej wzmiankowana problematyka wynika choćby z uzyskanych przez nas odpowiedzi, z których wynika że istnieją w Kraju Urzędy Gmin/Miast, które na dzień dostarczenia naszego wniosku – odpowiadają  expressis verbis  że 50% użytkowanych systemów operacyjnych – to systemy Windows XP oraz kilkadziesiąt procent użytkowanego oprogramowania w Urzędzie –  nie posiada ważnej licencji – wymaganej wg. prawa – sic!

Zatem jak wynika z powyższych konkluzji –  ten obszar funkcjonowania struktur administracji publicznej – wymaga podjęcia niezwłocznych działań sanacyjnych stosownie do dyspozycji art. 241 KPA.

Składając niniejszą petycję – prosimy aby wnioskodawcę traktować zgodnie z brzmieniem art. 28 KPA.

§1.2)  Oczywiście producenci oprogramowania – z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji –  mogą wspierać JST w procesie optymalizacji oprogramowania, proponując tak popularne w ostatnim czasie rozwiązania pozwalające na zakup oprogramowania w formie abonamentowej – subskrypcji, etc

Dodatkowo – coraz powszechniejsze staje się wśród Podmiotów Sektora Publicznego (Gminy/Szkoły) – korzystanie z bezpłatnych Programów Optymalizacji Oprogramowania – pozwalających jednocześnie – zwiększać bezpieczeństwo danych znajdujących się w zasobach Urzędu oraz optymalizować budżet związany z zakupami w tym obszarze.

Szczegółowe informacje na ten temat – można uzyskać w załączniku nr 1  „Program Optymalizacji Oprogramowania”

Jak obserwujemy  –  coraz popularniejsze – staje się również współfinansowanie zakupów oprogramowania w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej, etc

§1.3) A priori sygnalizujemy, że problematyka per analogiam dotyczy oprogramowania Microsoft Office 2003 – użytkowanego w zasobach Urzędów.

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres e-mailbezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

§3) W trybie art. 63 Konstytucji RP, przepisów Ustawy o petycjach oraz art. 241 KPA  – wnosimy petycję o przekazanie – zał. nr 2 pt.  Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej – do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

§4) Wnosimy o archiwizację załączników stosownie do §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)

§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl – stosownie do art. 244 §2 KPA.

§6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.pl

 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

 

Komentarz do Wniosku:

Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Niniejszy wniosek powinien być rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – art. 241 KPA – podany jest dodatkowo – gdyż celem wniosku jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej.

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (.) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”

Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30