Gmina Wohyń

Nagłówek

Wyniki rekrutacji dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”
1 kwietnia 2014

 

 
RO.8111.164.14
PROTOKÓŁ z naboru beneficjentów ostatecznych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” przeprowadzonego w Gminie Wohyń

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Wohyń z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”,
Komisja w składzie:
Wiesław Kukiełka  – Przewodniczący Komisji
Agnieszka Buch  – Członek Komisji
Bogumiła Ostapowicz  – Członek Komisji
przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne w oparciu o „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 9 Wójta Gminy Wohyń z dnia 17 stycznia 2014 r.
Rekrutacja uczestników projektu  została przeprowadzona w dniach 03.02.2014 – 28.02.2014 r. Komisja dokonała wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Wszyscy potencjalni uczestnicy złożyli formularze zgłoszeniowe oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie w wyznaczonym terminie tj. do 28.02.2014 r.
Do Urzędu Gminy w Wohyniu  wpłynęło łącznie 163 formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” – współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Ocena przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” i zakończona została w dniu 31 marca 2014 r. W tym samym dniu została utworzona:
1. lista rankingowa ostatecznych  uczestników projektu (załącznik nr. 1 do Protokołu)
2. lista rezerwowa (załącznik nr 2 do Protokołu)
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem kandydat nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Tym samym Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces oceny formularzy zgłoszeniowych. W związku z wyczerpaniem limitu miejsc utworzona została lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji przez osobę znajdującą się na liście rankingowej jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
Uwagi:
Komisja odrzuciła 19 wniosków ze względu na niespełnienie kryterium przynależności do  co najmniej jednej z uprawnionych grup. Wnioski te zostały wykluczone z procesu rekrutacyjnego. Na liście rezerwowej umieszczono 44 wnioskodawców.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30