Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie do wzięcia udziału w VI sesji Rady Gminy Wohyń
11 maja 2011

Wohyń, dnia 10 maja 2011 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VI sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 20 maja 2011 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej UG Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne stwierdzenie quorum, ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wohyń.4. Dyskusja.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.6. Interpelacje i zapytania radnych.7. Podjęcie uchwał w sprawach: w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2012, w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.8. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.10. Wolne wnioski.11. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy WohyńDorota Iwanejko

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30