Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
10 czerwca 2014

Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim nt. bezrobocia na terenie Gminy Wohyń; zapytania.
6. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z realizacji wydatków w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych; dyskusja.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
 

wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.,
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2013 r.,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2013 r.,
zapytania, dyskusja.

 
8. Podjęcie uchwał:
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanie budżetu  za 2013 r.,
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2013,
zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2014 r.

 
9. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30