Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
19 marca 2015

Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje stałych komisji Rady Gminy Wohyń z prac między sesjami.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; dyskusja.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spraw bieżących, zagrożeń i bezpieczeństwa pożarowego; dyskusja.
8. Informacja Przewodniczącej Komisji Gospodarczej o stanie oświetlenia w gminie; dyskusja.
9. Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji w rolnictwie.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2015 r.,
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Wohyń dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń,
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 
11. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Wohyń
Marek Kratiuk
 
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30