Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
20 listopada 2013

Wohyń, dnia 18 listopada 2013 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 27 listopada 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego „PRYZMAT”.
5. Podjęcie uchwał:
– w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wohyń na 2014 r.,
– w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
– w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
– w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnym zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
– w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokość wynagrodzenia za inkaso,
– zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
– w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2013 r.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Wohyń
/-/ Dorota Iwanejko

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30