Gmina Wohyń

Nagłówek

ZASADY PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
10 lutego 2020

Od dnia 1 lipca 2019r. opłata naliczana jest w zależności od ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości

WYSOKOŚĆ OPŁAT

W przypadku segregowania odpadów:

 • za 1 osobę 9 zł,

 W przypadku oddawania odpadów zmieszanych:

 • za 1 osobę 18,00 zł,
 • Opłatę uiszcza się uiszcza się z dołu tj. za I kwartał do 31 marca danego roku, za II kwartał do 30 czerwca danego roku, za III kwartał do 30 września danego roku, za IV kwartał do 30 listopada danego roku, jednak możliwe jest także wnoszenie opłaty miesięcznie,

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynoszą:

 • za worek o pojemności 60 l – wysokości 8 zł
 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 16 zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 31 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 182 zł
 • za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 364 zł
 • za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 970 zł

Stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny wynoszą:

 • za worek o pojemności 60 l – wysokości 16 zł
 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 32 zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 42 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 210 zł
 • za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 416 zł
 • za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1100 zł

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy  bądź przelewem na indywidualny rachunek bankowy podatnika.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 • Deklaracje składają właściciele, współwłaściciele nieruchomości, a także osoby mające nieruchomość w użytkowaniu wieczystym lub zarządzie, ale także osoby nieposiadające tytułu do władania nieruchomości, a które faktycznie nią zarządzają.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30