Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
11 czerwca 2019

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a.    stwierdzenie quorum;b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.6.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.7.    Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy Wohyń za rok 2018.8.    Debata nad raportem.9.    Rozpatrzenie projektu uchwały: – w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wohyń wotum zaufania;10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu –    wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2018 r., –    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., –    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 r. –    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2018 r., –    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2018 r., –    zapytania, dyskusja.  11. Rozpatrzenie projektów uchwał: – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2018 r. ; – w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2018 r.; – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wohyń; – w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;   – w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;- w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;12.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.13.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.14.    Wolne wnioski.15.    Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady /-/ Krzysztof Barszczewski
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30