Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
22 listopada 2021

Zawiadamiam, że 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
  do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wohyń na 2022 r.
 • w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wohyń
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wohyń;
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wohyń;
 • w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów;
 • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r.;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (28-10-2021 r.)

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego.

                                                   Przewodniczący Rady Gminy
      /-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30