Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
16 marca 2017

Mieszkańcy Gminy Wohyń Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.6.    Sprawozdanie Prezesa Zakładu Komunalnego PRYZMAT z działalności zakładu za 2016 r. oraz utrzymania czystości i porządku, zapytania.7.    Rozpatrzenie projektu uchwały:
 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  i zespołach wychowania przedszkolnego,
w sprawie określenia kryteriów wraz z określeniem liczby punktów w ramach danego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Wohyń,
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wohyń
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wohyń na lata 2017-2019,
w sprawie określenia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2017 r.,
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wohyń na lata  2017-2021,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2017 r.

8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.10.    Wolne wnioski.11.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30