Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
22 czerwca 2022

Zawiadamiam, że 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad::

Otwarcie sesji.

 1. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 5. Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Wohyń za rok 2021.
 7. Debata nad raportem.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały:
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wohyń wotum zaufania;

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

 • wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2021 r.,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
  sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 r.,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2021 r.,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku
  Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania
  budżetu Gminy Wohyń za 2021 r.,
 • zapytania, dyskusja.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2021 r.;
 • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2021 r.;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2022 r.;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1227L
  na odcinku Marynin – Wohyń od km 0+081 do km 10+966”;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

12. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (30-03-2022 r., 29-04-2022 r.).

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30