Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
23 listopada 2022

Zawiadamiam, że 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Gminnego
Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wohyń, zapytania.
 7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
 • w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu;
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
  do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wohyń na 2023 r.;
  – w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości;
  – w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
  zasobem Gminy Wohyń na lata 2023-2027
 • w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wohyń
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (5-10-2022 r.; 28-10-2022 r.)

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30