Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
14 czerwca 2023

                                                                       Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13:00  w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  1. stwierdzenie quorum;
  1. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Wohyń za rok 2022.
 8. Debata nad raportem.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały:

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wohyń wotum zaufania;

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
–    wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2022 r., 
–    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie

            sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r., 
–    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2022 r., 
–    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   
     Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2022 r., 
–    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku

            Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania

            budżetu Gminy Wohyń za 2022 r.,
–    zapytania, dyskusja.  

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za 2022 r.;

– w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2022 r.;

– w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego;

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 

 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29-05-2023 r.).

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                              /-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30