Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
12 grudnia 2023

Zawiadamiam, że 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024-2028;
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
  z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem;
 • w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Wohyniu;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy
  przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (22-11-2023 r.)

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30