Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
9 czerwca 2024

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 1000  w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  1. stwierdzenie quorum;
  1. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Wohyń za rok 2023.
 8. Debata nad raportem.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały:

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wohyń wotum zaufania;

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
–    wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2023 r., 
–    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r., 
–    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2023 r., 
–    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   
     Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2023 r., 
–    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2023 r.,
–    zapytania, dyskusja.  

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

            – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za 2023 r.;

– w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2023 r.;

– w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków oraz Petycji

– w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej;

     – w sprawie diet dla radnych i sołtysów;

12. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (25-04-2024 r., 6-05-2024 r., 13-06-2024).

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Krzysztof Barszczewski

  Partnerzy

  Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
  Nieodpłatna pomoc prawna
  Radzyńska Kraina Serdeczności
  Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Epuap
  Mapa

  Kontakt

  Logo gminy Wohyń

  Gmina Wohyń

  Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

  Kontakt

  Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
  Telefon: 83 353 00 03
  E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
  NIP: 538-18-49-745
  REGON: 000550953

  Godziny pracy

  Poniedziałek : 8:00 - 16:00
  Wtorek : 7:30 - 15:30
  Środa : 7:30 - 15:30
  Czwartek : 7:30 - 15:30
  Piątek : 7:30 - 15:30