Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
20 listopada 2019

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.
a.    stwierdzenie quorum;
b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.
6.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa
do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wohyń na 2020 r.;
– zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
– w sprawie ustalenia  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
– w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu;
– w sprawie rozpatrzenia petycji;
– w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wohyń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;        
–  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
9.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
– z dnia 26 września 2019 r.
– z dnia 18 października 2019 r.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30