Gmina Wohyń

Nagłówek

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI NKW LU 1 R/00051877/6
25 stycznia 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2024 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w postaci działek gruntowych nr 294/1 o pow. 3,56 ha, nr 294/2 o pow. 0,05 ha, nr 294/5 o pow. 0,40 ha, nr 294/6 o pow. 0,07ha należących do Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Branica Sp. z o.o. z/s w Lublinie położonych w msc. Branica Suchowolska gm. Wohyń. Wyżej wymienione działki stanowią jeden kompleks i zabudowane są w większości nieużytkowanymi i opuszczonymi od kilkunastu lat budynkami i budowlami dawnego zakładu produkcji mechanicznej „DELTA”. Niewielka część budynków jest nadal użytkowana. Nieruchomość posiada księgę wieczystą o numerze NKW: LU 1 R/00051877/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.092.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 819.150,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109.220,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750. Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30