Gmina Wohyń

Nagłówek

Ogłoszenie
25 lutego 2022

Wójt Gminy Wohyń działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
Wójt Gminy Wohyń informuje, że:

 1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
 2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronach internetowych pod następującymi adresami: https://gminawohyn.pl oraz jest wyłożona do wglądu
  w Urzędzie Gminy Wohyń.
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 4. Uwagi i wnioski należy składać na formularzu umieszczonym na powyższych stronach internetowych:
  1) drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: wohyn@home.pl,
  2) pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Wohyń adres: ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń, z dopiskiem „Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035”,
  3) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wohyń, tel. 83 353 00 03 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wohyń.
 6. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 18.03.2022r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30