Gmina Wohyń

Nagłówek

Ogłoszenie rekrutacji
7 kwietnia 2021
Logo UE, flaga Polska, Lubelskie Smakuj Życie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu informuje, że od dnia 1 czerwca  2020 r. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt.: „Aktywne włączenie w Gminie Wohyń”.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – u grupy 30 osób – z terenu gminy Wohyń poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym zdrowotnym.

Beneficjentami projektu są osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 r. ż. z terenu Gminy Wohyń:

-osoby bierne zawodowo

-osoby bezrobotne

-osoby ubogie pracujące (tj. osoby u których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego w pomocy społecznej, m.in. osoby posiadające gospodarstwo rolne lub domownicy)

W pierwszej grupie beneficjentów liczącej 15 osób przeprowadzono diagnozę potrzeb  uczestników oraz stworzono dla uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji. Grupa 15  osób została objęta pomocą w formie doradztwa psychologicznego i społecznego. Każdy z uczestników wziął udział w indywidualnym i grupowym doradztwie psychologicznym oraz zawodowym, w tym w warsztatach z autoprezentacji.  

Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach zawodowych m. in.:

– kucharz małej gastronomii,

-sprzedawca z prawem jazdy kat. B,

-prawo jazdy kat. C+E z kwalifikacją,

-opiekun osób starszych.

Część osób biorących udział w szkoleniach zawodowych odbywa w obecnej chwili kilkumiesięczne staże zawodowe.

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji społeczno-zawodowych, nabyciem kompetencji umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu (ul. Średnia 26) do dnia 22.04.2021. Dla osób, które nie zakwalifikują się do projektu utworzona zostanie lista rezerwowa. Zadaniem komisji rekrutacyjnej powołanej na potrzeby projektu będzie wyłonienie uczestników na podstawie zawartych w projekcie wskaźników.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30