Gmina Wohyń

Nagłówek

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH – HELPDESK
30 października 2014

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ
SERWISOWYCH – HELPDESK

 
§1
Definicje

Administrator – firma EPsoft
Usługa – dostęp do systemu HELPDESK, nadany przez Administratora na warunkach
niniejszego regulaminu
HELPDESK – telefoniczna pomoc zdalna we wszelkich kwestiach związanych z problemami z komputerem lub zainstalowanym oprogramowaniem oraz internetem.
Zgłoszenie – zarejestrowane przez Użytkownika w systemie HELPDESK zdarzenie
dotyczące usterki/awarii.
Użytkownik – Beneficjent ostateczny (BO)
Godziny Pracy – dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 poza dniami
ustawowo wolnymi od pracy
Brak dostępności – przerwa w całkowitym działaniu systemu HELPDESK dłużej niż 20
minut w Godzinach Roboczych
Awaria – stan mający wpływ na poprawne funkcjonowanie komputera, Internetu, oprogramowania

§2
Postanowienia ogólne
 
1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z
Usługi przez Użytkownika.
2. Korzystając z Usługi Użytkownik oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany i poszerzenia regulaminu. Ewentualne
zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronie
internetowej gminy wohyn.home.pl
 
§3
Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest właścicielem komputera i oprogramowania i ma prawo korzystać z ww. usługi na czas trwania umowy.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji
Usługi.
 
§4
Prawa i obowiązki Administratora
 
1. Administrator zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.
2. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Użytkownika,
2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
2.3. działaniem osób trzecich,
2.4. spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora.
3. Administrator nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika (BO)
haseł osobom trzecim.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i
zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku:
4.1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,
4.2. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
4.3. używania komputera, oprogramowania lub internetu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
5. Administrator ma prawo dokonywać uaktualnień systemu HELPDESK oraz zasobów
technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych
blokować dostęp do Usługi przy czym informacja o blokowaniu dostępu do Usługi zostanie
umieszczona na stornie internetowej gminy wohyn.home.pl

§5
Ochrona danych
 
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych
podczas realizacji Usługi w celu jej świadczenia.
2. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Użytkownika innym
podmiotom.
3. Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Administratora w związku z
wykonywaną Usługą stanowią własność Użytkownika, są informacjami poufnymi i nie
będą ujawniane przez Administratora osobom trzecim.
4. Administrator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na
serwerze Administratora w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:
4.1. świadczenie Usługi,
4.2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych.
 
§6
Zasady świadczenia Usługi
 
1. W ramach świadczenia Usługi Administrator zapewnia wsparcie korzystania z komputera, oprogramowania i internetu. Zakres wsparcia reguluje Umowa.
2. Obsługa Zgłoszeń odbywa się w Godzinach Pracy.
3. W ramach obsługi Zgłoszeń Administrator zobowiązuje się do dochowania określonego
w Umowie czasu reakcji do odpowiedniego typu Zgłoszeń. Po czasie reakcji w zależności
od Zgłoszenia mogą wystąpić prośby o uzupełnienie informacji, celem dokładniejszej
analizy problemu.
4. W Zgłoszeniach serwisowych Użytkownik zobowiązany jest do podawania szczegółowego opisu występującego problemu.
5. Jeżeli w ciągu 14 dni od zasygnalizowania przez Administratora prośby o zamknięcie
Zgłoszenia nie nastąpi reakcja ze strony Użytkownika – Zgłoszenie zostanie
automatycznie zamknięte bez potwierdzenia.
 
§7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie wohyn.home.pl
2. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące systemu HELPDESK stanowią
wyłączną własność Administratora.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
 
Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30